Polislokata, zwana inaczej polisą inwestycyjną, jest umową ubezpieczenia na życie z opcją ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Podstawowym celem polisolokaty jest inwestowanie środków pieniężnych, co ma skutkować uzyskaniem znacznych zysków. Umowa taka zazwyczaj zawierana jest na czas określony np. 10 lub 20 lat. W ramach umowy Ubezpieczony zobowiązany jest do wpłat okresowych, przykładowo kwartalnych lub rocznych.

Na rynku zdarzając się jednak sytuację, gdy Ubezpieczyciel nie przekazuje klientowi pełnych informacji, że są to długoterminowe inwestycje obarczone dużym ryzykiem. Co istotne Ubezpieczyciel nie informuje także o pobieranych opłatach likwidacyjnych, administracyjnych czy też kosztach zarządzania. Opłaty te mają szczególne znaczenie, albowiem mogą one stanowić nawet 100% wpłaconego przez Ubezpieczonego kapitału. Tym samym w razie zaprzestania przez Ubezpieczonego dokonywania wpłat skutkuje to utratą całości wpłaconych pieniędzy, nawet jeżeli zaprzestanie środków wynikało z przyczyn losowych lub złego poinformowania Ubezpieczonego, że polisolokata wiążę się z koniecznością pojedynczej wpłaty.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Strojek oferuje pomoc w odzyskaniu należności z polisolokat m.in. w postaci:
1. wstępnej analizy, sytuacji klienta w szczególności w oparciu o badanie dokumentów dostarczonych przez Klienta (np. polis, regulaminów, dokumentów przekazanych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w związku z zawarciem umowy),
2. czynności przedsądowych – zmierzających do odzyskania środków nienależnie pobranych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w tym kierowania pism do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, podejmowania negocjacji i podejmowania czynności przygotowawczych do ewentualnego procesu sądowego,
3. kompleksowej reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu, w tym przygotowania pozwu oraz występowania przed Sądem.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie polisolokat na terenie całego kraju. Kancelaria posiada dwie palcówki: w Krakowie oraz w Zabrzu.