Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, polegająca na działaniu osoby trzeciej- mediatora, którego zadaniem jest pomoc stronom w wypracowaniu kompromisowego rozwiązania.

Mediacja dzieli się na:
1) mediację sądową – strony do mediacji kieruje sąd wydając postanowienie. Najczęściej dzieje się tak w wyniku inicjatywy jednej lub obu stron sporu sądowego, które wnioskują o skierowanie sprawy do mediacji. W takiej sytuacji mediator jest wybierany z listy stałych mediatorów danego Sądu Okręgowego. Mediacja sądowa ma ustawowo ustalony termin realizacji i koszty.

2) mediacja umowna – odbywa się najczęściej, jeżeli strony sporu widzą możliwość polubownego rozwiązania jeszcze zanim sprawa została skierowana do sądu. Strony zgodnie wybierają osobę mediatora, z którym zawierają umowę o mediację oraz umowę o przeprowadzenie mediacji. Zdarza się, że jedna ze stron zgłasza się do mediatora i prosi o kontakt w swoim imieniu z drugą stroną. Strony ustalają z mediatorem termin i miejsce spotkania, a także kwestie kosztów postępowania. W razie zawarcia ugody może zostać ona złożona w sądzie celem jej zatwierdzenia. Ugoda zatwierdzona przez Sąd jest równoważna wyrokowi sądowemu i może być podstawą do wszczęcia egzekucji.mediacja michal strojek

Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Strojek świadczy usługi mediacyjne w szczególności z zakresu:

  • sporów gospodarczych,
  • sporów cywilnych,
  • sporów z zakresu prawa własności intelektualnej,
  • sporów rodzinnych,
  • sporów o podział majątku.

Adwokat Michał Strojek posiada kompetencje i wiedzę konieczną do pomocy w rozwiązywaniu sporów, w tym wykonywania zawodu mediatora, co potwierdza zdobyte doświadczenie zawodowe oraz ukończone szkolenie: „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”, zorganizowane przez Centrum Szkoleń Prawnych (Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku).

Adwokat Michał Strojek jest również wpisany na listy stałych mediatorów:
1) Sądu Okręgowego w Krakowie,
2) Sądu Okręgowego w Katowicach,
3) Sądu Okręgowego w Gliwicach,
4) Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Adwokat Michał Strojek prowadzi mediacje również online i telefonicznie, bez konieczności osobistego spotkania w Kancelarii. Przy wykorzystaniu nowych technik komunikacji pomożemy rozwiązać występujący spór przy wykorzystaniu Internetu lub przez telefon.

Umożliwiamy przeprowadzenie wideokonferencji lub rozmów przy pomocy powszechnie dostępnych programów i aplikacji. W razie konieczności przekazania dokumentów zawsze możliwe jest przesłanie ich mailem lub w inny dogodny dla stron sposób.

Zapraszamy Państwa do kontaktu i podjęcia próby rozwiązania sporu w drodze mediacji, co pozwoli zaoszczędzić cenny czas i uniknąć niepotrzebnych kosztów.